bt12

p009

 

00122

มีสถานะเดิมเป็นโรงเรียนประเภทนายอำเภอจัดตั้ง
มีชื่อว่า  โรงเรียนประชาบาลตำบลช่องนนทรี 4  

(วัดคลองใหม่) ตำบลช่องนนทรี

อำเภอบ้านทวาย จังหวัดพระนคร 
เปิดเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2477 
โดยอาศัยศาลาวัดคลองใหม่เป็นที่เรียน 
มีนายไสว  แสงขำ  เป็นครูใหญ่
 

0001233
0012244

ต่อมามีผู้บริจาคที่ดินในแขวงบางโพงพางให้แก่

วัดคลองใหม่
และได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาสวัดคลองใหม่ 
(พระครูสุทธิธรรมานุกูล) 
ให้ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน
ณ  เลขที่  18  ซอย 53  (โชคชัยจงจำเริญ)
ถนนพระรามที่ 3  แขวงบางโพงพาง  เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร  เนื้อที่  1  ไร่  1  งาน  76  ตารางวา
โดยใช้อาคารเรียนไม้ถาวร  แบบ  ป.1 

00122455
0012255

พ.ศ.  2506  โรงเรียนได้โอนมาสังกัดเทศบาลนครกรุงเทพ
เรียกชื่อใหม่ว่า  โรงเรียนเทศบาลวัดคลองใหม่ 
และเปิดสอนชั้น  ป.5  เป็นปีแรก
ในปี  พ.ศ.  2515  เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวัดคลองใหม่ 
พ.ศ.  2539  ได้รับงบประมาณสร้างหอสมุด
เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก  รัชกาลที่ 9
พ.ศ.  2545  ได้รับงบประมาณให้สร้างตึก  5  ชั้น  10  ห้องเรียน
เปิดทำการใช้เมื่อ  21  มีนาคม  พ.ศ.  2547 
ปัจจุบัน นางสาวกมลวรรณ  ปัญญาวาทีนันท์
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 

p006