bt12

p009

 

00122

มีสถานะเดิมเป็นโรงเรียนประเภทนายอำเภอจัดตั้ง
มีชื่อว่า  โรงเรียนประชาบาลตำบลช่องนนทรี 4  

(วัดคลองใหม่) ตำบลช่องนนทรี

อำเภอบ้านทวาย จังหวัดพระนคร 
เปิดเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2477 
โดยอาศัยศาลาวัดคลองใหม่เป็นที่เรียน 
มีนายไสว  แสงขำ  เป็นครูใหญ่
 

0001233
0012244

ต่อมามีผู้บริจาคที่ดินในแขวงบางโพงพางให้แก่วัดคลองใหม่

และได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาสวัดคลองใหม่ 
(พระครูสุทธิธรรมานุกูล) 
ให้ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน
ณ  เลขที่  18  ซอย 53  (โชคชัยจงจำเริญ)
ถนนพระรามที่ 3  แขวงบางโพงพาง  เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร  เนื้อที่  1  ไร่  1  งาน  76  ตารางวา
โดยใช้อาคารเรียนไม้ถาวร  แบบ  ป.1 

00122455
0012255

.ศ.2506    โรงเรียนได้โอนมาสังกัดเทศบาลนครกรุงเทพ เรียกชื่อใหม่ว่า 
                   โรงเรียนเทศบาล
วัดคลองใหม่ และเปิดสอนชั้น  ป.5  เป็นปีแรกในปี 

 พ.ศ.2515    เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวัดคลองใหม่

พ.ศ.2521   ได้อนุมัติให้รื้ออาคารเรียนซึ่งเป็นอาคารไม้และสร้างอาคารเรียนถาวร
                   เป็นตึก 4 ชั้น
 12 ห้องเรียน ขึ้นแทน

พ.ศ.2534    ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารต่ออีก 4 ชั้น 8 ห้องเรียน สร้างแล้วเสร็จเมื่อ
                          วันที่
15 เมษายน พ.ศ.2535

พ.ศ.2536    ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักภารโรง 2 ชั้น แบบ ศอ.192 จำนวน 1 หลัง
                          ขนาด 2 ห้องนอน ชั้นล่างเป็นส้วมนักเรียน 6 ที่นั่ง พร้อมติดตั้ง
                    มิเตอร์ไฟฟ้า
ขนาด 5 แอมป์ จำนวน 2 เครื่อง

.ศ.2539    ได้รับงบประมาณสร้างหอสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก  รัชกาลที่ 9

พ.ศ.2545    ได้รับงบประมาณให้สร้างตึก  5  ชั้น  10  ห้องเรียน จำนวน 5,300,000 บาท

ปัจจุบัน       นางสาวมหิศร  นันตโลหิต  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  
                     
โรงเรียนวัดคลองใหม่

 

 

p006