00004

00003

 

ชั้น
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
8
4
12
อนุบาล 2
10
5
15
รวมอนุบาล
18
9
27
ประถมศึกษาปีที่ 1
7
15
22
ประถมศึกษาปีที่ 2
13
17
30
ประถมศึกษาปีที่ 3
6
7
13
ประถมศึกษาปีที่ 4
9
6
15
ประถมศึกษาปีที่ 5
16
14
30
ประถมศึกษาปีที่ 6
17
18
35
รวม ป.1-6 68
77
145
รวมทั้งหมด 86
86
172
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562