00004

00003

 

ชั้น
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
16
6
22
อนุบาล 2
7
4
11
รวมอนุบาล
23
10
33
ประถมศึกษาปีที่ 1
7
5
12
ประถมศึกษาปีที่ 2
8
9
17
ประถมศึกษาปีที่ 3
2
6
8
ประถมศึกษาปีที่ 4
11
9
20
ประถมศึกษาปีที่ 5
8
9
17
ประถมศึกษาปีที่ 6
14
17
31
รวม ป.1-6 50
55
105
รวมทั้งหมด 73
65
138
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566